Danka Jarzyńska / rzeźbiarka / a sculptor

Danka Jarzyńska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Association Internationale des Arts Plastiques. Pracuje głównie w klasycznych materiałach rzeźbiarskich: brązie, marmurze i granicie; tworzy także ceramikę i instalacje. Swoja twórczość określa jako minimalizm figuratywny. Szczególnie inspiruje ją rzeźba modernistyczna: Constantin Brăncuşi, Barbara Hepworth i Henri Moore.

Tworzy w swojej pracowni na Wyspie Sobieszewskiej. Od wielu lat jest aktywną członkinią lokalnej społeczności, działającą na rzecz jakości jej kultury, środowiska naturalnego i przestrzeni publicznej. Jest autorką projektu cyklu Plenerów Rzeźby w Granicie Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, organizatorką jego I edycji pod hasłem „Wyspa w Granicie” oraz redaktorką katalogu dokumentującego i komentującego wydarzenie. Regularnie odbywa pobyty twórcze w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Danka Jarzyńska – is a sculptor; a graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk and a member of the Association of Polish Artists and Designers (ZPAP) as well as Association Internationale des Arts Plastiques. She uses mainly classical sculpting materials: bronze, marble and granite; she also creates ceramic and installations. She describes her art as figurative minimalism. Her biggest source of inspiration is modern sculpture: Constantin Brăncuşi, Barbara Hepworth and Henri Moore.

She creates in her studio in the Sobieszewska Island and has long been a local activist advocating for the quality of its local culture, environment and public space. She authored the serial project – the Sculpture En Plein Air in Granite Gdańsk-Wyspa Sobieszewska and organized its first edition titled “Granite on the Island” as well as edited the catalogue describing and commenting it. She keeps visiting and working in the Centre of Polish Sculpture in Orońsko.

_______________________

Swoją twórczość prezentowała na wielu wystawach w Polsce, na Litwie i we Francji.
Wybrane wystawy z ostatnich lat:

Indywidualne:
2017 Improwizacje, Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury
2017 Podszepty, Galeria Jednego Dzieła, Gdańsk, PGiNG
2016 Relacje, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
2016 Hommage à T.M., Gydykloje (Druskienniki, Litwa)
2016 Pomiędzy, Galeria Sztuki Warzywniak w Gdańsku Oliwie
Zbiorowe:
2017 Drzewa – póki jeszcze stoją. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
2017 „Pokażmy się… spotkajmy się”. Galeria ZPAP w Toruniu
2017 NanoArt 10-9. Wystawa finalistów 3. Edycji Międzynarodowego Konkursu NanoArt 10-9 im. profesora Tadeusza Malińskiego, Galerie Roi Doré w Paryżu
2016 To też jest Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
2016 Między niebem a ziemią, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Jest laureatką III miejsca 3. Edycji Międzynarodowego Konkursu NanoArt109 im. profesora Tadeusza Malińskiego, 
Galerie Roi Doré w Paryżu. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w wielu miejscach na świecie, m.in. 
w Rosji, Meksyku i USA.

She displayed her art in many exhibitions in Poland, Lithuania and France.
Selected recent exhibitions:

Individual:
2017 Improvisations, Muzyczna Scena [Music Scene] of GAK [Gdańsk Archipelago of Culture]
2017 Whisperings, Gallery of One Piece, Gdańsk, PGiNG
2016 Relations, Polish Baltic Philharmonic in Gdańsk
2016 Hommage à T.M., Gydykloje (Druskininkai, Lithuania)
2016 In Between, Warzywniak [Grocery’s] Art Gallery in Gdańsk-Oliwa
Group:
2017 Trees – until they still stand, Baltic Cultural Centre, Gdańsk
2017 „Let’s show off… let’s meet”, ZPAP Gallery in Toruń
2017 NanoArt 10-9. The exhibition of the finalists of the Tadeusz Malinski NanoArt 10-9 Contest (3rd edition), Gallery Roi Doré in Paris
2016 This is Gdańsk too, Polish Baltic Philharmonic in Gdańsk
2016 Between Heaven and Earth, The Baltic Cultural Centre in Gdańsk

She is the winner of the third place of Tadeusz Malinski NanoArt 10-9 International Fine Arts Contest (3rd edition), 
Gallery Roi Doré in Paris. Her pieces can be found in private collections in many places around the world, 
for example in Russia, Mexico and USA.

all rights reserved to Danka Jarzynska